Organisatie

Interne Organisatie

De interne organisatie van SYBAN vloeit voort uit haar Statuten.

In het kort, kan men haar als volgt beschrijven :

  • De belangrijkste verzekeringsmaatschappijen op de Belgische markt zijn lid van SYBAN en staan samen, als medeverzekeraars, borg voor de door SYBAN verleende dekking.
  • De leden van SYBAN verbinden er zich toe hun deelname in de risico's te dragen op eigenbehoud, d.w.z. dat deze deelname niet herverzekerd wordt.
  • De leden van SYBAN zijn gebonden door een solidariteitsclausule, die voorziet dat, bij het in gebreke blijven van een lid, de verplichtingen van dit lid, proportioneel door de andere leden worden overgenomen.
  • Het beheer van het Syndicaat is toevertrouwd aan het Beheerscomité, bestaande uit vijf leden die door de Algemene Vergadering werden benoemd. Elk lid van de Pool machtigt het Beheerscomité om elke beslissing te nemen in verband met alle punten die overeenstemmen met het doel van de Pool en die niet onder de bevoegdheid van de Algemene Vergadering vallen.
  • Het Beheerscomité mag een Directeur en het nodige personeel benoemen voor het dagelijkse beheer van de Pool.
  • Het Beheerscomité zorgt ervoor dat geen enkel lid verbintenissen zou aangaan die als onredelijk zouden ervaren worden, rekening houdend met zijn financiële sterkte.
  • Het Technisch comité en het schadebehandelingscomité bestaan uit specialisten uit de maatschappijen die lid zijn, en adviseren het Beheerscomité over de te nemen beslissingen.


Externe Organisatie

In alle landen die nucleaire installaties bezitten, maar ook in de landen die er geen bezitten, werden kernverzekerings"Pools" opgericht. Net als in België, verbinden de maatschappijen die lid zijn er zich toe hun deelname in eigenbehoud te behouden. In een zeer grote meerderheid van de Pools, zijn de leden gebonden door een solidariteitsclausule.

De dekking van de nucleaire risico's, verschaft door SYBAN, is in medeverzekering onderschreven door SYBAN tot beloop van het totale eigenbehoud. Boven dit eigenbehoud, plaatst SYBAN, voor gemeenschappelijke rekening van de leden, het nodige dekkingsoverschot in herverzekering bij de buitenlandse Pools. Een wereldwijd netwerk van risicoverdeling wordt aldus opgericht met het enorme voordeel dat de zeer talrijke betrokken verzekeringsmaatschappijen uitsluitend op eigenbehoud in het risico deelnemen.