Privacy Verklaring

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of, in het Engels, GDPR) informeren wij u over de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verzamelen, wie deze gegevens verzamelt, hoe deze gegevens verwerkt worden, hoe lang deze gegevens bewaard worden en hoe u deze gegevens kunt raadplegen, laten verbeteren of verwijderen.

De persoonsgegevens die we u vragen mee te delen hebben enkel tot doel de door u geleden schade in het kader van een ongeval dat valt onder de wet betreffende aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie van 22 juli 1985 op verzekeringsvlak te kunnen afhandelen.

Deze gegevens worden door SYBAN verzameld ofwel door middel van uw input op onze website, ofwel door middel van het door u op papier ingevulde schadeaangifteformulier ofwel door middel van de gegevens die door u telefonisch gemeld worden aan het Call Center. De gegevens worden enkel verwerkt door personeel van SYBAN zelf of door operatoren van het Call Center.

Zoals voorzien in de AVG – GDPR werd hiervoor een specifieke verwerkingsovereenkomst tussen Syban en het Call Center opgesteld.

De gegevens zullen opgenomen worden in het algemeen schadebestand van SYBAN met betrekking tot dit ongeval. SYBAN maakt uw gegevens vervolgens over aan de verzekeraar die het dossier behandelt en die ze daarvoor opslaat in de nodige interne bestanden conform de AVG – GDPR vereisten. Deze verzekeraar zal u contacteren in verband met de geleden schade. Wij zullen desgevallend uw gegevens gebruiken om u informatie te verstrekken of u iets te melden.

De verzekeraar die uw dossier behandelt, evenals uw registratienummer, worden u meegedeeld op de website of door de operator van het Call Center wanneer uw gegevens opgeslagen worden in het systeem. Indien de door u geleverde gegevens uw e-mail adres bevatten, ontvangt u ook een e-mail met vermelding van het registratienummer en de verzekeraar die het dossier zal behandelen.

SYBAN verwerkt uw persoonsgegevens gedurende een periode die niet langer is dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor het de persoonsgegevens verwerkt.

Zodra bij een ongeval de mogelijkheid om nieuwe claims in te dienen is afgelopen, zullen de persoonsgegevens verwijderd worden mits uw dossier is afgehandeld (inclusief juridische betwistingen) en de nodige gegevens op anonieme wijze voor statistieken zijn verwerkt. U heeft het recht om uw persoonsgegevens vermeld in de bestanden van SYBAN te raadplegen, te laten verbeteren of te laten schrappen. De schrapping is onderhevig aan wettelijke beperkingen en kan tot gevolg hebben dat de behandeling van uw dossier gestopt wordt. De aanvragen dienen schriftelijk – gedateerd, ondertekend en vergezeld van een recto versie kopie van de identiteitskaart – gericht aan: 

SYBAN
de Meeûssquare 29
B-1000 Brussel

U kan deze vragen ook stellen aan de verzekeraar die uw dossier behandelt volgens de modaliteiten die deze u overgemaakt heeft tijdens uw onderlinge contacten of zoals vermeld op zijn website.

U kunt eventueel ook een verzoek indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Waarschuwing

Elke oplichting of poging tot oplichting waarvan wij het slachtoffer zouden zijn, brengt niet alleen de terugvordering met zich van de door ons eventueel gedane onverschuldigde betalingen, maar leidt tevens tot strafrechtelijke vervolgingen op grond van artikel 496 van het Strafwetboek.

<laatste wijziging op 01/02/2022>