Onze troeven

1. Financiële sterkte

De belangrijkste verzekeringsmaatschappijen op de Belgische markt zijn lid van SYBAN en staan samen, als medeverzekeraars, borg voor de door SYBAN verleende dekking. Het totaal eigen vermogen van het geheel van de leden overschrijdt € 9,5 miljard (raming einde 2017). Het maximaal gedekte bedrag (€ 894 miljoen) betekent bijgevolg minder dan 10 % van dit vermogen. Dit bewijst dat zelfs zonder herverzekering (deze is er natuurlijk wel), de verleende dekking geen onoverkomelijk probleem stelt.

De leden van SYBAN verbinden er zich toe hun deelname in de risico's te dragen op eigenbehoud, d.w.z. dat deze deelname niet herverzekerd wordt. Dit sluit het gevaar uit dat meerdere leden, zelfs zonder het te weten, hun deelname bij één of slechts een paar herverzekeringsmaatschappijen geheel of gedeeltelijk zouden herverzekeren, wat in dat geval zou neerkomen op een verzwakking van de financiële kwaliteit van de verleende dekking.

De leden van SYBAN zijn gebonden door een solidariteitsclausule, die voorziet dat, bij het in gebreke blijven van een lid, de verplichtingen van dit lid, proportioneel door de andere leden worden overgenomen.

Het Beheerscomité van SYBAN zorgt ervoor dat geen enkel lid verbintenissen zou aangaan die als onredelijk zouden ervaren worden, rekening houdend met zijn financiële sterkte.

Het gedeelte van de bedragen dat niet in eigenbehoud kan gedekt worden, wordt herverzekerd bij andere kernverzekerings"Pools". De verzekeringsmaatschappijen, leden van deze Pools, zijn aan dezelfde regels onderworpen als deze die gelden bij de Belgische Pool, namelijk dekking in eigenbehoud en solidariteit.

Besluit

Het werkingsprincipe van de kernverzekeringspools garandeert dat de verzekering van het risico op een absoluut betrouwbare wijze gespreid wordt, wereldwijd en onder een zeer groot aantal maatschappijen. Deze maatschappijen verbinden zich op eigenbehoud en zijn, per Pool, gebonden door een solidariteitsclausule. Betere financiële kwaliteit van de verleende dekking is moeilijk denkbaar.

2. Technische kwaliteit.

2.1. Intern

De kwalificatie en de ervaring van de leden van de technische comités staan borg voor de technische kwaliteit van de onderschrijving. Bovendien kunnen zij, indien nodig, zich steunen op het advies van talrijke en sterk gekwalificeerde medewerkers in hun respectieve verzekeringsmaatschappijen.

2.2. Extern

Op internationaal vlak wordt door de kernverzekeringspools gebruik gemaakt van het advies verstrekt door een comité van ingenieurs. Deze komen uit verschillende kernverzekeringspools en staan bekend voor hun hoge gespecialiseerde vorming in verband met kernrisico's.

3. Schadebehandelingskwaliteit.

3.1. Intern

Op het niveau van SYBAN is een databank gecreëerd, waarin alle aanvragen eerst geregistreerd worden en daarna verspreid worden onder de leden verzekeringsmaatschappijen voor verdere behandeling.

De aanvraagformulieren zijn ter beschikking op de website en kunnen langs elke bestaande communicatieweg teruggestuurd worden. Het feit dat het personeel van de leden verzekeringsmaatschappijen ingeschakeld wordt, laat toe om snel een groot aantal schadebeheerders in te zetten voor de behandeling van de vergoedingsaanvragen.

3.2. Extern

De regels voor samenwerking met andere kernverzekeringspools voorzien dat, ingeval van ongeval, elke Pool zijn diensten kan aanbieden aan de Pool van het land waar het ongeval gebeurde. Dit laat toe dat ook de slachtoffers in getroffen buurlanden gemakkelijk schadeaanvragen kunnen inbrengen.